Event Schedule

Wednesday 2/28/18 (Day before Atirudra Mahayagnam)

08:00 AM Shiva & Balaji Suprabhatam
08:30 AM Nitya Poojas
08:30 AM Shiva Abhishekam
10:00 AM Bhagavat Prarthana, Ganapati Puja, Punyahavachanam
10:30 AM Vaastu Homam, Pariyagnikaranam
12:00 Noon Theertha Prasadam
03:00 PM Yaaga Brahma swagatham, Acharya/Ritvik varanam
04:00 PM Ganapati Puja, Punyahavachanam, Panchagavya Shuddhi, Deeksha Dharana, Bhoomi Puja, Ankurarpana, Yaagasala Pravesam
07:45 PM Ekanta Seva

Activities during Atirudra Mahayagnam

Every Day Shiva & Balaji Suprabhatam at 7:30 AM and Ekanta Seva at 8:00 PM

Thursday, March 1st 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmaka Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
   
Friday, March 2nd 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmaka Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:00 PM Mano Vinayaka Vratam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Saturday, March 3rd 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:00 PM Ashtottara Sata Linga Bilva Dalarchana
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Sunday, March 4th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:00 PM Valli Devasena sahita Subrahmanya Swamy vratam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Monday, March 5th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Tuesday, March 6th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Wednesday, March 7th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Thursday, March 8th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Friday, March 9th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
09:00 AM Chandi Parayanam
11:30 AM Chandi Homam
01:30 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:00 PM Rudra Homam
06:00 PM Astadasha Shakti Peeta Sahita Durga Deepa Pooja, Trishati Kumkumarchana
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
07:30 PM Chaturveda Swasthi
Saturday, March 10th 2018
08:00 AM Mahanyasam
08:00 AM Chandi Parayanam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
10:30 AM Chandi Homam
01:00 PM Sata Chandi Homam Vasordhara and Maha Poornahuti
02:00 PM Abhishekatmaka Rudra Japam
04:30 PM Rudra Homam
06:30 PM Shiva Parvati Kalyanam
06:30 PM Rudra Kramarchana, Naivedyam, Harathi, Mantrapushpam
08:00 PM Ghanam, Astavadhana seva
09:00 PM Shiva mangala harathi, Balaji Mangala harathi
Sunday, March 11th 2018
08:00 AM Mahanyasam
09:00 AM Abhishekatmika Rudra Japam
11:30 AM Rudra Homam
01:30 PM Atirudra Homam Vasordhara and Maha Poornahuti
03:30 PM Kalashabhshekam and RudraKramarchana
04:30 PM Nandi Vahana Seva
05:00 PM Mantrapushpam, Ghanam, Astavadhana seva
06:00 PM Acharya/Pundit Sanmanam, Ritvik Sanmanam, Asheervachanam
07:30 PM Theertha Prasadam
Shiva